Av: Rektor Petter Aasen 

Under Arendalsuka ble det underskrevet en intensjonsavtale mellom USN og Regionrådet i Hallingdal, som har som målsetting å utrede mulighetene for å utvikle og styrke høyere utdanning, forskning, nyskaping og helhetlig kunnskaps- og kompetansebasert samfunnsutvikling i Hallingdal.

Regionrådet består av ordførerne i kommunene Gol, Hol, Ål, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Intensjonsavtalen var tema på Hallingdalskonferansen 26.august 2022.

Henvendelsen fra Hallingdalskommunene

USN ble i fjor høst kontaktet av Regionrådet for Hallingdal og ordfører i Gol kommune på vegne av Hallingdalkommunene. Kommunene ønsket dialog med USN om satsning på høyere utdanning og FoU i regionen. Kommunene ønsker å få etablert permanent høyere utdanning og FoU-virksomhet som understøtter regional utvikling. 

Som flercampusuniversitet har USN erfart at geografisk nærvær på institusjonsnivå er avgjørende for å styrke grunnlaget for levende og bærekraftige lokalsamfunn. Det er dessuten også understreket i regjeringsplattformen og i utredninger som gir underlag for distriktspolitikken. Vi har derfor stor forståelse for at Hallingdalsamfunnet har henvendt seg til universitetet for å se nærmere på muligheter for samarbeid og tilstedeværelse i fjellregionen.

Samfunnsmandat og strategi

USNs samfunnsmandat og strategi understreker at universitetet skal bidra til å gjøre høyere utdanning av høy internasjonal kvalitet mer tilgjengelig og tilrettelegge for kunnskaps- og kompetansebasert arbeidsliv- og samfunnsutvikling i Sørøst-regionen. USN er derfor innstilt på videre dialog om hvordan universitetet kan bidra til kunnskap- og kompetanseutvikling som møter regionens utfordringer og muligheter. 

Med våre åtte campus i Sørøst-regionen har vi etter hvert både høstet erfaringer og utviklet virkemidler tilpasset lokale forhold, som setter oss i stand til å være tett på arbeids- og samfunnsliv. Vi har erfart at det må dreie seg om ulike tilnærminger da både offentlig og privat sektor i vår region har ulike utfordringer og muligheter, avhengig av blant annet geografisk lokalisering, demografi, studietilbøylighet og kompetanseprofil, næringsstruktur og tjenestebehov. Universitetets posisjon, oppgaver og arbeidsmåter som samfunnsutvikler varierer derfor på de åtte stedene hvor vi er lokalisert i dag. Som utgangspunkt for henvendelsen har Regionrådet for Hallingdal identifisert noen områder hvor det er behov for forskning og kompetanse i Hallingdalssamfunnet.
 

Desentraliserte utdanningstilbud

I første omgang er USN innstilt på å tilby utdanningstilbud i Hallingdal, finansiert gjennom ordningen for fleksibel og desentralisert utdanning. I høst tilbyr vi fleksibel nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning i Hallingdal med 25 studieplasser. Det var over 200 søkere til dette studiet.

Vi har nylig også fått midler til årsstudium i bedriftsøkonomi, et kortere studietilbud i destinasjonsutvikling og destinasjonsledelse og tilbud i kunnskapsledelse og veiledning i fleksible praksisstudier i sykepleie med oppstart høsten 2023. USN Handelshøyskolen vurderer også å tilby noen betalingsstudier i Hallingdal våren 2023.

Oppfølging av intensjonsavtalen

Samtidig skal vi nå i gang med å følge opp intensjonsavtalen. Vi skal utrede mulighetene for å etablere permanent tilstedeværelse for å møte regionens kunnskaps- og kompetansebehov i et samfunnsutviklingsperspektiv. Som universitet er vi opptatt av at vi, uten mellomliggende ledd, er i dialog med lokalsamfunnene, det være seg virksomheter i privat og offentlig sektor og lokale utviklingsaktører. Slik kan vi identifisere kompetansebehov, utvikle studietilbud og bidra til å styrke kunnskapsbasert tjeneste- og næringsutvikling, langsiktig samfunnsutvikling og levende lokalsamfunn gjennom partnerskap med lokale utviklingsaktører. 

Form og innhold i et campuskonsept som kan møte lokale behov for kunnskaps- og kompetanseutvikling og mulighetene for å realisere det, må utredes gjennom videre dialog. Videre utviklingen av høyere utdanning og forskning, inkludert utforming av studiestedene fysisk, innholdsmessig og måten vi arbeider på, ligger i støpeskjea hos oss, nasjonalt og internasjonalt.

Internt arbeider vi nå med å videreutvikle modeller for fleksible utdanningstilbud og identifisere temaer for og organiseringen av forskningssatsninger som kan møte regionale behov. På overordnet nivå arbeider vi også med fysisk campusutvikling som strategisk verktøy. Vi ser i den sammenheng på ulike sider ved framtidig fysisk og digital infrastruktur for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling fra ansatte og studenters behov og forventning, via bærekraftige driftsmodeller til universitetet som regional og lokal samfunns- og stedsutvikler. 

Ikke et regionalt universitet

Og så er det viktig å understreke at USN er regionalt forankret, men ikke et regionalt universitet.

Både når det gjelder hvordan vi tenker videre strategisk utvikling som samfunnsaktør, og når det gjelder utdannings- og forskningssamarbeid, vil USN dra veksler på vår tilknytning til internasjonale universitetsallianser. Sammen med sju andre «likesinnede» universiteter har vi blant annet status som European University, finansiert av EU.

Eventuell tilstedeværelse i Hallingdal vil innebære en form for campus hvor vi som universitet har det helhetlige ansvaret for relevante utdanningstilbud, FoU-aktiviteter i samarbeid med aktører i privat og offentlig sektor, og for kvalitetssikringen.

Premisser for geografisk nærvær

I Hurdalsplattforma understreker regjeringen at den vil stille tydeligere nasjonale krav til universitet og høyskoler om geografisk nærvær for å møte regionale kunnskaps- og kompetansebehov. Både i Kunnskapsdepartementet og i Kommunal- og distriktsdepartementet pågår det nå arbeid som skal gjøre ambisjonene om til praktisk politikk. Regjeringen skal blant annet vurdere hvordan man kan kompensere for merkostnader ved flercampusinstitusjoner, som sikrer det finansielle grunnlaget for desentralisert, langsiktig og forutsigbar regional tilstedeværelse. Den videre utviklingen av USN som flercampusuniversitet og tilstedeværelse på strategisk og operativt nivå i Hallingdal, er helt avhengig av at regjeringen gjør ord til handling.