På nyåret 2023 ble Kongsberg gruppen (KG) og USN kontaktet av ordføreren på Kongsberg og direktøren ved Norsk Bergverksmuseum med forespørsel om vi sammen var interessert i å overta og videreutvikle Bergseminaret, et av Kongsbergs viktigste, historiske bygg.

På et pressemøte fredag 15. desember ble det annonsert at KG kjøper eiendommen. Konsernsjef i KG, Geir Håøy, fikk overrakt nøkkelen til bygget fra Svein Skarheim, direktør ved Bergverksmuseet. USN vil disponere bygget sammen med KG gjennom en leieavtale.

Intensjonsavtale

I slutten av mars undertegnet USN og KG en intensjonsavtale med sikte på å diskutere en mulig overtakelse av eierskap og drift og utvikling av ny aktivitet i Bergseminaret på Kongsberg, bygget som i sin tid huset en av Europas eldste institusjoner for høyere utdanning i bergteknikk. Parallelt med at KG har diskutert kjøp av eiendommen fra Bergverksmuseet, har representanter fra KG sammen med ledere fra tre av våre fakulteter ved instituttlederne for Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, Institutt for realfag og industrisystemer og Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, og rektors stab arbeidet med å identifisere samarbeidsområder som kan videreutvikles og etableres gjennom samdisponeringen av Bergseminaret.

Bergseminarets historie

Bergseminaret på Kongsberg ble opprettet i 1757 for å utdanne funksjonærer til tekniske og administrative stillinger ved Kongsberg sølvverk og andre norske bergverk. Undervisningen lå på et nivå som gjør at skolen på Kongsberg betegnes som høyskole, etablert syv år etter Krigsskolen i Oslo, som var landets første høyskole. 

Ved Bergseminaret ble det undervist i matematikk, en rekke naturfag som kjemi og fysikk, en bred teknologisk fagkrets samt arkitektur og jus. Den praktfulle hovedbygningen med tilhørende kjemisk laboratorium, ble fullført i 1786.  I 1814 ble Bergseminaret flyttet til Det Kgl. Frederiks Universitet i Christiania, som ble opprettet i 1811. Bergstudiet ble i 1912 flyttet videre til Norges tekniske høgskole i Trondheim.

Videreføring av kunnskapsarven

KGs overtakelse av bygningen innebærer at vedlikehold og forvaltning av en eiendom som er viktig både for Kongsbergsamfunnet og landet, er sikret. Sammen med KG tar universitetet et samfunnsansvar for å bevare det som direktør Skarheim ved Bergverksmuseet, omtaler som norsk høyere utdannings Eidsvollsbygning. 

Vi vil videreføre byens og landets kunnskapsarv. Bygget vil knytte USN nærmere både Kongsberg industrien og Kongsbergsamfunnet. USN samarbeider allerede tett med KGs ulike forretningsområder. Aktiviteter knyttet til forskning, utviklingsarbeid og etter- og videreutdanning, som i dag huses i en trangbodd campus i Krona, vil kunne videreutvikles i Bergseminaret. 

Nye samarbeidsområder

Men gruppen som arbeider med oppfølgingen av intensjonsavtalen, har også mange nye ideer til nye samarbeidsområder. Vi vil utvikle nye samarbeidsmodeller mellom industri og akademia. Og i samsvar med universitetets profil og strategi, ønsker vi å skape liv i bygget gjennom å åpne universitetet enda mer mot i Kongsbergsamfunnet. Når KG flytter sitt innovasjonssenter til Bergseminaret, åpner det for eksempel for nye muligheter både for våre studenter og barn og unge i Kongsberg. For USN vil bygget også være et unikt lokale for møter og seminarer, både internt og i vår utadrettede virksomhet.

Bergseminaret som universitetsbygg

Det ble i sin tid diskutert om ikke Norges første universitet burde opprettes i tilknytning til Bergseminaret på Kongsberg. Men universitetet ble opprettet i Christiania/Oslo. Seminaret ble flyttet til landets første og eldste universitet. Når våre fagmiljø på Kongsberg og ved hele USN nå diskuterer hvordan vi sammen med KG, skal fylle bygget med aktivitet, kan landets yngste universitet trekke trådene tilbake den første sivile høyere utdanningsinstitusjonen i Norge. 

Først i 2024 når Kongsberg by markerer sitt 400-års jubileum, blir med andre ord bygningen et universitetsbygg.