Av: Rektor Petter Aasen og viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen

Smittetallene øker, og situasjonen er alvorlig i mange kommuner

Den alvorlige smittesituasjonen har betydd at medarbeidere og studenter på våre campuser i Drammen, Ringerike, Kongsberg, Vestfold og Porsgrunn de siste dagene har fått e-poster og meldinger om at campusene er helt stengt for våre studenter. Ansatte er pålagt å jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig, og skal for øvrig følge reglene som gjelder for arbeidslivet i den nasjonale Covid 119-forskriften. Dette skyldes at regjeringen har innført tiltaksnivå 5A i Covid-19-forskriften i alle kommunene i Viken og i flere av kommunene i Vestfold-Telemark, blant annet i Horten og Porsgrunn kommune.

Tiltakene reflekterer alvoret i situasjonen

Tiltaksnivå 5 A innebærer at undervisningen og veiledning skal gjennomføres digitalt. Forskriftens tiltaksnivå 5A § 16f. tillater ikke at studentene oppholder seg i våre lokaler. Heller ikke ferdighetstrening eller andre aktiviteter som er nødvendig for å opprettholde studieprogresjonen kan gjennomføres på campus. Praksis kan imidlertid gjennomføres som planlagt etter samråd med praksisfeltet, også i kommuner der smittevernbestemmelsene er regulert av tiltaksnivå 5A.

Praksis i barnehager og skoler

Mange studenter har praksis i barnehager og skoler hvor det er vanskelig å beskytte seg mot smitte. Flere studenter i barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningene er derfor bekymret for å være i praksis i barnehager og skoler i områder der smitten er høy. De opplever det også som paradoksalt at de ikke får være på campus hvor det er god kontroll og oppfølging når det gjelder smittevernbestemmelsene, men kan gjennomføre praksis i barnehager og skoler i kommuner med høyt smittetrykk og hvor det er umulig/vanskelig å holde avstand eller bruke smittevernutstyr.

Vi deler den bekymringen. I samråd med ledelsen ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap har vi derfor besluttet å avlyse praksis for barnehagelærerstudenter og grunnskolelærerstudentene fram til 11. april i områder med tiltaksnivå 5A i Covid 19 forskriften. Fakultet vil så langt som mulig tilrettelegge for at studentene som får avbrutt praksisperiode, kan opprettholde normal studieprogresjon.

Nedstengningens konsekvenser 

Nedstengningen betyr imidlertid at vi ved avbrutt praksisperiode, ikke kan iverksette kompenserende tiltak på campus. Vi kan heller ikke gjennomføre ferdighetstrening, laboratorieforsøk eller eksamener som krever tilgang til campus. Ikke all undervisning kan digitaliseres og en del aktivitet må derfor utsettes. Stengte studiesteder kan derfor få konsekvenser for studentenes læringsutbytte og gjennomføring.

Slik styres Norge

I løpet av helgen har vi fått henvendelser fra studenter og ansatte som viser til at selv om undervisningen er digital, har universitetene og høyskolene i Oslo fortsatt har åpne lesesaler for studentene, og studentene har hele tida hatt tilgang til laboratorier. Det vises i den sammenheng blant annet til uttalelser fra rektor ved Universitetet i Oslo:

  • På grunn av den økende smitten i Oslo har vi gått igjennom tiltakene vi har ved UiO og hatt dialog med helsemyndighetene og kommunen. Det har vært svært viktig for oss å opprettholde tilgang for studenter som trenger tilgang til lab og ferdighetstrening. Vi vet også hvor viktig lesesalene er og har nå funnet løsninger vi mener er forsvarlige.

Hvorfor kan ikke rektor ved USN også tilrettelegge slik at det kan gjennomføres aktiviteter på campus som er nødvendig for å opprettholde studieprogresjonen? Hvorfor kan ikke studenter få tilgang til bibliotek, lesesaler og laboratorier ved USN slik som ved UiO, selv om all undervisning er digital?

Det skyldes at Oslo reguleres av en kommunal forskrift som gir unntak fra total nedstengning for universiteter og høgskoler. Kommunene i Viken og noen kommuner i Vestfold-Telemark er nå underlagt nasjonal regulering hjemlet i Covid 19 forskriftens tiltaksnivå 5 A, som ikke gir slike unntak. Det er kommunene i Viken og Vestfold-Telemark som selv har bedt om en nasjonal regulering slik at tiltakene er de samme på tvers av kommunegrensene.

Sammen med rektorene ved HiØ, NMBU og OsloMet (som har 5A på Campus Kjeller) har vi bedt Kunnskapsdepartementet om tillatelse til å gjennomføre aktiviteter på campus som er nødvendig for å opprettholde studieprogresjonen. Vi har også bedt om at studenter som bor tett og på små hybler, får tilgang til lesesaler under et strengt smittevernregime, på samme måte som Oslostudentene får. Selv om nasjonale myndigheter har godtatt de bestemmelsene som gjelder for høyere utdanning i Oslo, er vår forespørsel avslått. Tiltaksnivå 5A åpner ikke for dispensasjoner.

Faglig og sosial ivaretakelse av studentene

Kunnskapsdepartementet understreker at innenfor de tiltakene som til enhver tid gjelder, er det viktig at alle i universitets- og høyskolesektoren gjør det som er mulig for at studentene får et tilbud som i så stor grad som mulig sikrer at de er faglig og sosialt integrerte og kan opprettholde normal studieprogresjon. Dette har våre medarbeidere lagt seg i selen for å gjennomføre gjennom hele siste året så langt remmer og tøyler kan tåle. I samråd med fakultetene har universitetet fortløpende vurdert målrettede tiltak for å sikre studieprogresjonen for studenter som står i fare for å bli forsinket eller falle fra som følge av Covid 19-tiltakene generelt og nedstengningen spesielt. I samarbeid med Studentsamskipnaden og studentene tilrettelegger vi for sosiale, integrerende aktiviteter i virtuelle rom – og på campus når det er tillatt. Vi fortsetter dette arbeidet.

Kunnskapsdepartementet på sin side har nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere og foreslå praktiske tiltak som skal sikre best mulig studieprogresjon. Arbeidsgruppens rapport som skal leveres innen 9. april, skal gi lærestedene ideer og støtte i planleggingsarbeidet for å gjennomføre undervisning og vurdering våren og sommeren 2021.

Handlingsrom og tillit

Universitetet har store fullmakter når det gjelder å organisere og regulere egen virksomhet. Vi vurderer fortløpende grep som kan sikre studieprogresjonen, f.eks. utvidelse av semesteret. Ved USN er vi også gode på digitalisering og undervisning og veiledning i virtuelle rom. Den alvorlige situasjonen til tross, kan vi imidlertid ikke renonsere på de faglige kravene.

Vi ber derfor nå ikke først og fremst om nye nasjonale planer, råd eller anbefalinger, men om handlingsrom og tillit til å sikre kvalitet og møte studentenes behov og forventninger. Den vanskelige situasjonen må møtes med differensierte løsninger tilpasset smittesituasjonen i den enkelte kommune og under et strengt smittevernregime i samarbeid med ansvarlige helsemyndighetene. Når nedstengning kommer på toppen av et år med store begrensninger som har svekket både læringsmiljø og studiemiljø, går den utover faglig progresjon og motivasjon.

Digital undervisning ved alle campuser uken etter påske 

Etter anbefaling fra helsemyndighetene har USN tidligere besluttet å ha digital undervisning på alle campuser også den første uka etter påske. Første mulige dag med undervisning på campus blir mandag 12. april. Ferdighetstrening og annen aktivitet på campus som er nødvendig for å sikre studieprogresjonen, vil bli tillatt fra onsdag 7. april dersom den regionale forskriften ikke blir forlenget. Skulle det bli nye nasjonale retningslinjer som får konsekvenser for planene, vil vi formidle dem på Intranett så snart de er klare, så følg med der for å være oppdatert