I år er det igjen tid for tildeling av Norges mest høythengende anerkjennelse for ambisiøst og nyskapende arbeid med utdanning: status som senter for fremragende utdanning (SFU). 

SFU er en nasjonal prestisjeordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning, finansiert av Kunnskapsdepartementet og forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Ved USN jobber vi målrettet med å utvikle og heve kvaliteten på utdanningene våre. USN skal være et fremragende universitet, både i forskning og utdanning.

Vi gleder oss over at det denne gangen foreligger to sterke SFU-søknader – begge med solid forankring i USN og som viser at vi evner å tenke nytt, holde oss tett på arbeidslivet samt ta i bruk digitale og praksisnære undervisningsformer. Les mer om våre to kandidater SFU DATE og SFU WIE lengre ned i teksten). 

I tillegg er USN med i søknad om kriseledelse der Nord Universitet er vertsinstitusjon. 
 

Allerede fremragende på simulatorbasert maritim utdanning 

Forrige tildelingsrunde fant sted i 2019, og da vant USN fram med sitt første SFU: Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment (COAST).  

COAST er et konsortium bestående av USN (vertsinstitusjon), Høgskulen på Vestlandet, NTNU Ålesund og UiT Norges arktiske universitet. Gjennom å få status som et senter for fremragende utdanning har de fire UH-institusjonene vist at de er fremragende på simulatorbasert maritim utdanning. Visjonen er å utvikle dette videre og bli en verdensledende leverandør av simulatortrening og vurdering for maritim utdanning. 

Senteret er en internasjonal spydspiss for virtuell og utvidet virkelighet som undervisningsmetodikk i maritime fag, og vi er stolte over det digitale kompetanseløftet dette gir. Ikke minst er vi stolte over å se studenter med lavere skuldre, som har hatt praksisnære undervisningsformer og kjenner at de har blitt godt forberedt på arbeidslivet som venter dem. 

Det er viktig for et SFU å være pådriver for kvalitetsutvikling ved å stimulere andre utdanningsmiljøer til å ta i bruk kunnskapen og erfaringene som utvikles. Det å være et konsortium er i seg selv del av arbeidet med spredning av resultater. Det er imidlertid også et mål at kunnskapen og praksisen som utvikles skal kunne benyttes innenfor andre fagfelt. For COAST er luftfart og helse spesielt relevant. Det er også deler av COAST som går på tvers av utdanning generelt. For eksempel er studentinvolvering ett av fire fokusområder. 

Deler av det samme fagmiljøet i COAST er også med på en ny søknad om Senter for fremragende utdanning i kriseledelse (PREPARED) der Nord Universitet er vertsinstitusjon, og Høgskolen i Innlandet og UiT – Norges Arktiske universitet er med. Også i dette prosjektet står simulatorverktøy og digitale løsninger sentralt. 

Vi gleder oss over interessen COAST har skapt, og hvordan COAST har banet vei for nye SFU-er ved USN gjennom å samarbeide med de miljøene som nå søker. 

 

SFU DATE – lærer i en digital tidsalder

The Centre of Excellence for Digital Agency in Teacher Education (DATE) skal forberede lærerstudenter på å være lærere i en digital tidsalder.

Ved USN skal studentene lære å styre bruken av digital teknologi, til det beste for elevenes læring og oppvekst. Med det forebygger vi at lærere blir brikker i en skole som i økende grad formes av kommersielle interesser.

Å endre praksisen i lærerutdanningen over natten er ingen enkel jobb, for det ligger dype røtter og systemer til grunn. Lærere og studenter, men også andre samfunnsaktører i regionen skal hjelpe oss å tenke nytt og utvikle en lærerutdanning som er regionalt forankret, av internasjonal interesse og som studentene opplever som relevant. Dessuten skal vi ta i bruk læringsteknologi som endrer, utfordrer og forbedrer måtene de lærer på og som gjør kunnskap mer tilgjengelig.

Vi har et unikt skolenettverk i regionen med kommunesamarbeid og universitetsskoler, men også samarbeidsavtaler med politi og andre samfunnsaktører. I tillegg har vi avtaler med over 500 skoler over hele landet der studenter har praksis. Vårt rike nettverk gir oss en unik posisjon som vi skal bruke når vi skal involvere lærere, men også når vi skal dele kunnskapen som utvikles i DATE. 

Regionen vår er opptatt av skoleutvikling og ønsker å samarbeide med lærerutdanningen. I 2019 bestemte kommunene i Grenland seg for å finansiere et gaveprofessorat til vårt Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap gjennom Birkelandinitiativet. Én av tre oppgaver som fulgte med den stillingen, var å lede arbeidet med søknaden som nå foreligger. Dette viser at satsingen er relevant for skolen og samfunnet rundt oss.
 

SFU WIE – læring ved hjelp av praksis

Centre of Workplace Integrated Education (WIE) er et initiativ der alle fakultetene på USN bidrar. Fagmiljøer innen optikk, regnskap og revisjon, trenerutdanninger, Computer Science og systemingeniørfag (Systems Engineering) er involvert. 

Søknaden baserer seg på industriakademi-modellen, som er en systemisk innovasjon rettet mot læring ved hjelp av praksis. Masterstudentene som følger denne modellen, har 50 prosent praksis i bedrift.

Arbeidet med industriakademi-modellen gjorde at vårt miljø innen systemingeniørfag (Systems Engineering) i 2019 ble belønnet med Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning for fremragende arbeid med utdanningskvalitet.

Prisen skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene. Siden den tid har flere masterutdanninger tatt denne modellen i bruk og er nå i bruk i masterutdanninger innenfor ulike fagområder. 

Det fremragende elementet ved SFU WIE er den systemiske koblingen mellom utdanning, forskning og næringsliv. Gjennom gjensidig forpliktende avtaler med partnerbedrifter, tar vi i bruk næringslivet – både som klasserom og laboratorium – og ser til at studentene får gode kår for å reflektere over det de lærer i næringslivet gjennom et eget fag i refleksiv praksis. 

Vi ønsker å jobbe videre med industriakademi-konseptet fordi det sørger for at våre studenter skal kunne bli endringsagenter i bedriftene og bidrar til økt relevans i utdanningene. 


Veien videre

HK-dir mottok 28 søknader om status som SFU innen fristen i slutten av april. Søknadene blir nå vurdert av et ekspertpanel, og etter sommeren blir det institusjonsbesøk hos de som går videre til finalen. 

Vi ønsker lykke til og krysser fingrene for USN-søknadene om status som senter for fremragende utdanning. Vi er takknemlige for innsatsen som ligger bak søknadene, og uansett utfall setter vi stor pris på at våre fagmiljøer har høye ambisjoner for utdanningene!


NB! 24. juni 2022 kom beskjeden om at USN ikke har blitt trukket ut som finalist til status som Senter for fremragende utdanning. Her er oversikt over finalistene og pressemeldingen fra Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse:  Brei spreiing av framifrå miljø (hkdir.no)