Lørdag 21.10.23 deltok ny rektor fra 1.1.2024, Pia Bing-Jonsson, og jeg på Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) sitt semestermøte. Semestermøtet består av alle medlemmer av campusstyrene på samtlige av våre campuser. Semestermøtet avholdes minimum en gang i semesteret og er det øverste beslutningsorganet i SDSN.

Bred dagsorden

Semestermøtet vedtar Studentdemokratiets styringsdokumenter og politikk. SDSNs øverste utøvende organ er Arbeidsutvalget, som dette studieåret består av studentleder Nora Rymoen Houidi, politisk nestleder Erlend Kåsereff og organisatorisk nestleder Sara Halima Habib Wang. Ved siden av revisjon av vedtekter, reglement og arbeidsbeskrivelser for tillitsvalgte, budsjett og valg av delegater til Norsk studentorganisasjons landsmøte til våren, sto handlingsplan for inneværende studieår og forslag til en rekke resolusjoner om dagsaktuelle temaer på dagsorden på høstens Semestermøte.

Bærekraftig samfunnsutvikling

Som rektor har jeg hvert semester blitt invitert til å hilse Semestermøtet. En invitasjon jeg har satt stor pris på. Samtalene med studentene har vært retningsgivende for arbeidet med en rekke saker i årenes løp. På høstens møte presenterte Pia og jeg USNs profil, strategi, utfordringer og muligheter. Samtidig inviterte vi studentene til dialog om hvordan vi skal videreutvikle universitetet for å fremme bærekraftig samfunnsutvikling. Hvordan kan USN bidra med kompetanse og kunnskap for å få en bærekraftig samfunnsutvikling både når det gjelder klima og miljø og økonomisk, sosial og kulturell utvikling? Vi fikk mange gode innspill og oppfordret til videre debatt i SDSN om temaet og inviterte til videre dialog.

Meningsbrytning

Høyere utdanning skal være en bærebjelke i demokratiet. I en tid preget av konflikter, både nasjonalt og internasjonalt, gjenspeiles uenighet også blant studentene på universitetets campuser. Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling basert på lærefriheten, vitenskapelige metoder, saklighetslære, kritisk refleksjon og meningsbrytning er kjerneverdier i høyere utdanning og forskning. Dette er verdier som stimulerer nysgjerrighet, setter etablert kunnskap og resonnementer på prøve og sporer til aktiv samfunnsdeltakelse. Høyere utdanning skal gi innsikt i og forståelse for ulike perspektiver og ståsteder. Ved universitetet skal vi ivareta ytringsfriheten og gi rom for meningsbrytninger. Vi ønsker engasjerte studenter.

Trygg meningsutveksling

Det er tradisjon for politiske meningsytringer på universitetene, nasjonalt som internasjonalt. Vårt universitet skal stimulere til samfunnsengasjement og gi rom for den frie, opplyste og kritiske tanke. Samtidig må vi sikre at lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og diskriminerende og hatefulle utsagn, ivaretas. Vi inviterte derfor SDSN til dialog og samarbeid slik at vi sammen kan sikre at meningsbrytningene også i en tid med stort engasjement og høy temperatur, er basert på et demokratisk og inkluderende verdifundament. Det skal være trygt for alle på våre campuser.