USN har gått opp fra 21 til 30 fagansvarlige i SNL det siste året. Dette liker jeg, som viserektor for forskning og innovasjon, veldig godt!

Som akademikere har vi en unik ekspertise innen ulike fagområder, og det er vår plikt å dele denne kunnskapen med det bredere samfunnet, altså drive kunnskapsformidling. Det er en del av vårt samfunnsansvar å dele vår ekspertise med offentligheten. Forskningsresultater som kun blir publisert i akademiske tidsskrifter eller bøker har ofte en begrenset rekkevidde, hvilket begrenser mulighetene for at forskningsresultatene blir forstått eller brukt av folk utenfor fagfeltet. Ved å formidle våre funn på en tilgjengelig og forståelig måte, kan vi i akademia bidra til å øke bevisstheten om viktige problemstillinger og fremme kunnskapsbaserte beslutninger.
 

600 000 leste artikler daglig

I dagens stadig mer komplekse samfunn er behovet for tydelig og tilgjengelig kunnskapsformidling større enn noensinne. Og her i Norge har SNL en helt sentral rolle i dette. Det er viktig å være klar over at med opptil 3,4 millioner brukere i måneden og 600 000 leste artikler hver dag er SNL Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner. Og da er det godt å vite at vi bidrar godt til dette viktige arbeid.

For ved å bidra, så bidrar vi til en demokratisering av kunnskap. Vi bidrar til å gjøre forskningsbasert kunnskap mer tilgjengelige og forståelige for alle, uavhengig av deres faglige bakgrunn. Og i en tid der informasjon florerer i utallige kanaler, er det viktigere enn noen gang å sikre at pålitelig, veldokumentert og grundig forskningsbasert kunnskap når ut til folk. Det bidrar forhåpentligvis til en mer opplyst allmennhet, hvilket igjen kan påvirke politikk, næringsliv, kultur og samfunnsutvikling.

 

Åpen tilgjengelig forskning

Vårt bidrag til leksikonet er ikke bare en tjeneste for samfunnet, men det er også en refleksjon av USNs engasjement for å være en del av samfunnsdialogen. Jeg håper det viser at vi tar vår rolle som kunnskapsformidlere seriøst, og at vi ønsker å engasjere oss i en bredere samtale om vitenskap, kultur og samfunnsliv. Åpenbart tar i alle fall enkeltansatte ved USN denne rollen seriøst, en stor takk til våre 30 fagansvarlige og fagmedarbeidere som har tatt dette samfunnsoppdraget på alvor og bidrar til demokratisering av kunnskap.

Og dette med demokratisering av kunnskap – og med det forskningsformidling - er i tillegg så absolutt i tiden. Universitetene er på god vei ned fra sine Elfenbenstårn, som noen uttrykker det. Det jobbes nå fra alle hold, fra myndigheter, forskningsfinansiører og universiteter over hele verden med at forskningsresultater og forskningsdata skal gjøres åpent tilgjengelig.  Og intensjonen bak mer åpen forskningspraksis kan vel alle enes om er god, nemlig å gjøre kunnskapen, kompetansen og forskningsaktiviteter tilgjengelige og nyttig for aktører både innenfor og utenfor akademia. Og som en del av dette understrekes det at forskningsformidling bør være en integrert del av forskningsprosessen.

Og USN er med på dette Open Science-toget som går nå. Også i USNs ledelse er vi opptatt av forskningsformidling og demokratisering av kunnskap, slik mange faglige ansatte hos oss altså er.

Ikke bare store ord

Kunnskapsformidling står helt sentralt i vår strategi, og vi jobber nå intenst og godt med en politikk for åpen forskning, der hovedmålsetningen er at kunnskapen, kompetansen og aktivitetene ved USN skal være mer tilgjengelige og nyttige for aktører både innenfor, og utenfor akademia. Dette høres jo flott ut. Men så er det viktig da, at dette ikke bare er store ord fra ledelsens side, men at det også tilrettelegges for at våre ansatte faktisk kan bruke av sin arbeidstid på dette.

Og da er det godt å vite at i våre relativt nylig reviderte prinsipper for arbeidsplanlegging, så har dette med formidling fått et tydelig fokus. Der legges opp til en mer resultatbasert tildeling av FoUI- tid ja, men det fremkommer også at enkelte aktiviteter bør kunne kompensere noe av publikasjonspoengforventningen. En slik aktivitet er da nettopp formidling av FoUI – hvilket det å skrive i SNL er et godt eksempel på. Dette skal altså også ses på som et FoUI resultat. I tillegg til at vi selvsagt må fortsette å produsere ny forskningskunnskap.  Vi må aldri glemme hvor essensielt det er for et universitet! Så jeg får avslutte med det velkjente; ja, takk til begge deler. Ny kunnskap må skapes gjennom forskning, men den må også formidles for å bli tatt i bruk. Som universitet skal vi sørge for begge deler.