Av: Viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen

I årene som kommer vil USN satse mer på fleksibel utdanning for å bidra i omstillingen. Gjennom digitalisering av utdanning, flere nett- og samlingsbaserte tilbud og økt satsing på etter- og videreutdanning, vil USN gi flere tilgang til utdanning og mulighet til å heve kompetansen sin.

I tråd med USNs strategi om å være et universitet tett på samfunns- og arbeidsliv der nyskaping og bærekraft er bærebjelkene, skal vi satse sterkere på fleksibel utdanning framover. Fleksibel utdanning vil gjøre høyere utdanning mer tilgjengelige uavhengig av bosted og livs- og arbeidssituasjon. Fleksibel utdanning kan tilrettelegges på flere måter; desentralisert, nettbasert, samlingsbasert, på deltid eller kombinasjoner av dette.

Tett på en stor og mangfoldig region

USNs regionale nedslagsfelt er stort. Med ca. 700 000 innbyggere, er det en stor region i Norge. Regionen har mange kunnskapsintensive arbeidsplasser, med høyt kompetente tilsatte, men som stadig møter krav om kompetanseheving og omstilling. Samtidig pekes også på behov for mer nyskapning i næringslivet i regionen. I tett dialog med næringslivet i regionen ønsker USN derfor å utvikle bedriftsnær etter- og videreutdanning som svarer raskt og smidig på arbeidslivets behov. Tilsvarende ønsker vi gjennom samarbeid med offentlig sektor å være en tilbyder av et vidt spekter av kompetansehevende tilbud, kjennetegnet av høy kvalitet og relevans.

Regionen kjennetegnes videre av et stort utenforskap, dvs. at mange står utenfor både utdanningssystemet og arbeidslivet. Videre er studietilbøyeligheten og utdanningsnivået i mange deler av regionen under landsgjennomsnittet. Gjennom å tilby ulike måter å studere på, vil universitetet gjøre det enklere for flere grupper å ta høyere utdanning, uavhengig av livssituasjon.

Med blikk for framtidas kunnskaps- og kompetansebehov

I tillegg til å raskt utvikle kompetansehevende tilbud som etterspørres, er det et universitets oppgave å ligge i forkant og å utvikle utdanningstilbud for framtidas arbeids- og næringsliv. Gjennom forskningsbaserte utdanninger og samarbeid og kontakt med den internasjonale kunnskapsfronten, skal USN bidra til å fornye og videreutvikle profesjonene og arbeidslivet.

Vi har også et stort ansvar for å stimulere til og utvikle tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid. Dette bør starte i grunnutdanningene, og det skjer mye på feltet, men her må det gjøres mer. Fordi de store samfunnsutfordringene må løses med tverrfaglighet, må dette være helt sentralt både i grunnutdanninger og etter- og videreutdanninger.

Desentralisering gjennom fleksible og digitale utdanningstilbud

Som Norges nyeste universitet med ca. 18 000 studenter og ca. 1800 ansatte, og med åtte campuser har USN et naturlig fortrinn når det gjelder å tilby ulike former for fleksible utdanning; både fordi vi finnes mange steder og fordi vi har lang erfaring og høy kompetanse med nettundervisning. Denne strukturen gjør at vi har et stort potensiale til å nå ut til enda flere.

Gjennom fleksible utdanningstilbud vil USN åpne opp for utdanningssøkende uavhengig av bosted. Det betyr at vi ønsker at utdanningssøkere langt utenfor egen region kan nyttiggjøre seg USNs mange fleksible utdanningstilbud. Uansett hvor og hvordan USN tilbyr utdanning ligger de samme kvalitetsstandardene selvfølgelig til grunn. De som tar utdanning gjennom desentraliserte og fleksible utdanninger må være trygge på at de får forskningsbasert utdanning av samme gode kvalitet som studietilbudet ellers. Gjennom å tilby fleksibel utdanning av høy kvalitet vil USN bidra til å styrke grunnlaget for arbeidsplasser, tjenester og bosetting i distriktene.

Videreutvikle pedagogikken gjennom ny teknologi

Fleksible utdanninger vil kreve nye læringsformer, og innovasjon i utdanningene står sentralt i satsingen. Pandemien har bidratt med mye erfaring med digital læring og undervisning. Som en del av USN fleksibel skal vi satse på ny teknologi og infrastruktur for å fornye og videreutvikle den pedagogiske innretningen på læringsaktivitetene, og fremme digitale løsninger som styrker USNs tilbud av fleksible utdanninger.

USN har allerede eDU – enhet for digitalisering av utdanning – som skal fremme digital læring og undervisning og støtte fagmiljøene med å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer. Dette arbeidet vil bli enda viktigere framover og vil bli styrket gjennom satsingen USN fleksibel. USN fleksibel innebærer også en modernisering av infrastrukturen og å teste hybride undervisningsrom.

Alle universiteter og høyskoler er utfordret til å forske mer på egen virksomhet. Gjennom økt vekt på faglig pedagogisk utviklingsarbeid og dokumentasjon av dette, har vi også mål om mer FoU-aktivitet på fleksibel utdanning, og vi ønsker også å bygge opp en erfaringsbank for ulike former for fleksibel utdanning.

En satsing også for heltidsstudenten på campus

USN fleksibel skal ikke gå på bekostning av studietilbudet for dem som ønsker å være heltidsstudent, bo i studentboliger og delta i studentlivet på campus. Snarere tvert imot. Som del av USN fleksibel vil det gjøres utviklingsarbeid, investeringer og erfaringer som vil styrke og modernisere den ordinære undervisningen og læringsprosessen. Mer bruk av IKT i utdanning skal bidra til å heve kvaliteten på utdanningene. Styrket pedagogisk bruk av IKT i utdanning for å bidra til innovasjon i utdanning og nye læringsformer vil stå sentralt.

USN hele livet

Kunnskap må stadig oppdateres og flere i arbeidslivet er forventet å måtte omskolere seg i løpet av yrkeslivet. Når studenter tas opp til en utdanning på USN, skal de tas opp for livet. Det betyr at studenter hos oss skal vite at når de trenger mer utdanning og å oppdatere kompetansen sin, gir USN gode muligheter gjennom relevante studietilbud som er tilpasset at de er i ulike livssituasjoner og ikke nødvendigvis bor nær en campus. Målet er å gjøre universitetet i stand til å møte studentenes individuelle behov enda bedre, enten de er heltidsstudenter på campus, eller om de i ulike faser av yrkeslivet har behov for en faglig oppdatering på en avgrenset område.

Høye ambisjoner og store muligheter

USNs ambisjoner innenfor fleksibel utdanning må matches med ressurser. Satsingen vil derfor prioriteres på flere måter framover. Blant annet vil det øremerkes personell som skal jobbe tett med fakultetene for å utforske mulighetene og styrke USN på dette området framover. Tett samarbeid på tvers i USN blir derfor avgjørende for å lykkes. Det vil også settes av midler til å investere i hybride undervisningsrom. Likeledes vil pedagogisk utviklingsarbeid som fremmer nye læringsformer være en del av satsingen.

Men det er ikke bare vi på USN som prioriterer dette framover. I 2020 lanserte Kunnskapsdepartementet kompetansereformen og i juni i år la departementet fram strategi for desentralisert og fleksibel utdanning. Vi ser også at det lyses ut stadig mer midler til dette nasjonalt i det nye HK-dir. Ekstern finansiering blir derfor avgjørende for å USN skal lykkes med ambisjonene på dette feltet.