Takk for at du har valgt USN! Vi er stolte av studentene våre, dere er viktige: Uten studenter – intet universitet. Og dere er mange. USN har til sammen 18 000 studenter, fordelt på våre åtte studiesteder. Nær 2000 ansatte arbeider på USN, og alle gjør en stor innsats for at du skal trives som student hos oss.

På vegne av alle USNs medarbeidere vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen!

Universitetets oppgaver

Universitetene har tre hovedoppgaver: Undervisning, forskning og formidling. Studentene er en viktig del av fellesskapet, og dere skal være inkludert i alle de tre arbeidsoppgavene. Undervisning vil naturligvis fylle de fleste dagene, særlig for nye studenter, men du skal også lære om forskning og forskningsmetoder for å forstå hvordan ny kunnskap kan bli til, og du skal øve på å formidle kunnskap til andre.

Etter hvert som du blir en erfaren student, vil du arbeide mer selvstendig, og bli bedre kjent med forskningen på det fagområdet du har valgt.

Et godt og riktig valg

Høyere utdanning gir kunnskap og kompetanse som åpner dører til arbeidsliv og samfunnsliv. Høyere utdanning er derfor en viktig investering for den enkelte av dere, men også for samfunnet. Vi lever i en tid med mange uløste samfunnsoppgaver og globale utfordringer.

Høyere utdanning og forskning er også viktig i denne sammenhengen da mange oppgaver og utfordringer må møtes med kritisk refleksjon, kompetanse på høyt nivå og ny kunnskap. Når dere har valgt høyere utdanning er det derfor et godt og viktig valg ikke bare for deg selv, men for felleskapet og samfunnet som dere er viktige deltakere i. 

Universitetets profil

Samtidig er det et krevende valg. Et universitet måles på faglige resultater. Det forventes innsats av dere i auditoriene, i klasserommene, på lesesalene, i laboratoriene og verkstedene og i arbeidsgruppene sammen med medstudenter.

Universitetet i Sørøst-Norge har en profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant hovedprofil. Det vil dere møte på forskjellige måter i de studieprogrammene dere har valgt.

Felles for alle utdanningstilbudene våre er at de skal ha høy faglig kvalitet og møte behovene og kravene i arbeidslivet- og samfunnslivet. Dette sikrer vi blant annet gjennom tette samarbeidsrelasjoner med arbeidslivet og samfunnslivet.

Danningsmandatet

Men et universitet er mer enn summen av de enkelt studieprogram som tilbys. Vår ambisjon at dere vil møte et universitet som setter problemstillinger, kunnskap og ferdigheter som dere møter i det enkelte fag, inn i en større faglig, sosial og kulturell sammenheng.

Høyere utdanning skal legge til rette for at uenigheter og debatt styres inn i saklige, demokratiske prosesser og på den måten legger grunnlag for å videreutvikle samfunnet vårt legge på et demokratiske og inkluderende verdifundament.

I en tid med store samfunnsendringer, utfordringer knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling og polariserte og opphetede samfunnsdebatter, er dette danningsmandatet og verdifundamentet i høyere utdanning og stimuleringen av den enkeltes engasjement, viktigere enn noensinne.

Overgangen fra videregående skole

For oss ved USN er åpningen av nytt studieår en festdag. Vi har gledet oss til å samle og ønske nye studenter velkommen på alle våre åtte campus.

Jeg håper at du også har gledet deg til denne dagen. Studiestart er fylt av forventninger, men kanskje av litt nervøsitet også – spesielt for deg som er student for aller første gang. Møtet med universitetet kan kanskje oppleves litt overveldende.

Mange av dere kommer rett fra videregående skole. Overgangen fra videregående opplæring til høyere utdanning kan være stor. Å gå fra å være elev til å bli student gir mange muligheter og stor frihet, men som alle overganger i livet kan det være utfordrende og forvirrende. Mye nytt og fremmed, og for de fleste er det mest spennende, men snakk med andre om det du synes er vanskelig. Du er neppe alene om å ha mange spørsmål nå i starten.
 
Vi vil gjøre vårt beste for at dere skal få en gode opplevelser i overgangen til studentlivet – der både den individuelle friheten, men også det individuelle ansvaret for egen læring er stort. Det kan være mye nytt å sette seg inn i, men dette kommer til å gå bra.

Vi vil gjøre vårt beste for at dere skal få en god overgang til studentlivet – der både den individuelle friheten, men også det individuelle ansvaret for egen læring er stort. Det kan være mye nytt å sette seg inn i, men dette skal gå bra.

Noen råd

Vi som er eldre, skal være varsomme med å gi det vi selv synes er veldig gode råd. Jeg faller likevel for fristelsen, men skal begrense meg til fire råd, for hvordan du skal få en best mulig start på studiene:

  • Få en god start. Møt opp på forelesninger fra start, og ikke vent med å få tak i pensumlitteraturen og andre læringsmidler. Begynn å lese så fort som mulig. Sett deg inn i læringsmålene for studieemnet og legg en plan for hvordan du vil strukturere arbeidsdagene. Selv om det er mindre undervisning på et universitet enn på videregående, betyr ikke det at det er mindre å gjøre. Forskjellen er at du har mer ansvar for hvordan du bruker tida og for å organisere egen læring.
  • Bli kjent med medstudentene dine. Bli med på studiegrupper eller andre tilbud om å studere sammen med andre. Det er ofte enklere å lære sammen – og mye hyggeligere!
  • Jeg vil slå et slag for biblioteket og bibliotekarene. De er dine venner! De kan hjelpe deg når du skal i gang med å skrive oppgaver. Gjør deg kjent med biblioteket, og delta gjerne på et informasjonsmøte der. 
  • Hvis du trenger hjelp, faglig eller sosialt, søk veiledning og råd. Snakk med underviserne dine, studieveilederen, medstudenter, eller hos andre som arbeider med studentvelferd ved universitetet og i Studentsamskipnaden. Universitetet har også et eget studentombud som sikrer dine rettigheter som student ved vårt universitet.

Et universitet er et arbeidsfellesskap

Studentlivet består ikke bare undervisning og å lese pensum. Du trenger også avkobling, og det skal være gøy! Det er tilbud om mange sosiale aktiviteter på campus. Det vil du få høre mer om etter hvert. Jeg vil også oppfordre deg til å engasjere deg i studentdemokratiet og melde deg som frivillig for en forening eller aktivitetsgruppe. 

Å utvikle et universitet er et lagarbeid, og de ambisjonene vi har for vårt universitet forutsetter arbeidsfellesskap der dere bidrar i diskusjoner rundt kvalitetsutvikling, veivalg og nye beslutninger som skal fattes. Vi ønsker engasjerte studenter som medvirker og påvirker. 

Lykke til som student på USN!